POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie tutaj opisane zasady; dotyczą serwisu „Tusonic.PL” oraz wszystkich aplikacji które są wystawione w „Google Play” i należą do Tusonic. Dokonałem wszelkich starań aby serwis „Tusonic.PL” oraz wszystkie z nim powiązane usługi oraz aplikacje również te dostępne za pośrednictwem „Google Play” nie zbierały żadnych informacji na temat użytkownika.

Dane osobowe

Nie kontaktuje się ani nie zbieram żadnych danych osobowych użytkowników moich aplikacji.

W wyniku współpracy, niektóre dane (nick/strona www/imię i nazwisko) są publikowane w serwisie lub grze mobilnej dobrowolnie lub za zgodą autora.

Reklama

Nie wykluczam umieszczenia reklamy w moim serwisie lub grach mobilnych. Reklamy będę miały na celu promować inne produkty lub innych twórców z którymi współpracuje. Nigdy nie będę umieszczał reklam typowo zarobkowych lub też do pozyskiwania pieniędzy.

Utrzymanie

Serwis jak i wszystkie z nim związane usługi są finansowane z prywatnych środków. Serwis oraz wszystkie z nim usługi mają charakter prywatny i nigdy nie będą służyć do pozyskiwania pieniędzy. Na serwisie, usługach oraz aplikacjach mobilnych nigdy nie znajdzie się opcja z możliwością zapłaty w zamian za udogodnienie, ulepszenie czy też jakiekolwiek wyróżnienie.

Serwis, usługi i gry mobilne będą zawsze darmowe.

Zmiany

Zastrzegam sobie prawo do zmian lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności, w przypadku zmian będę aktualizować i odpowiednio wyróżniać treść przez pierwsze 14 dni

 

 

PRIVACY POLICY

All the rules described here; refer to „Tusonic.PL” and all applications issued by Tusonic in Google Play. I have made every effort to ensure that „Tusonic.PL” and all related services and apps included in the „Google Play” service do not collect any user information.

Personal data

I do not contact or collect personal data about my users.

As a result of the cooperation, some data (nickname / website / name) is published on the site or mobile game voluntarily or with the author’s accept.

Advertisement

I do not exclude ads in my site or mobile games. My ads will be promote other products or other creators they work with. I will never place typical commercial ads to make money.

Financed

The service and all related services are financed by private means. The service and all its services are private and will never be used to raise money. On the website, services and mobile applications, there will never be an option with the ability to pay in exchange for convenience, improvement or any distinction.

Website, services and mobile games will always be free.

Changes

I reserve the right to change or modify the PRIVACY POLICY, in the case of changes, I will update and adequately distinguish content for the first 14 days.